game image
game icon
28 Apr 2020 11:00 UTC
Onmyoji chess A4

Registration closed.

trophy icon
อันดับที่ 1 --- 200 บาท Vedi altro

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Onmyoji Chess Solo
Organizzato da Edit

Dettagli

ยินดีต้อนรับสู่ทัวร์นาเมนต์เกม Onmyoji Chess ซึ่งดำเนินการโดย ทีมผู้จัดงาน. การแข่งขันเป็นแบบ Solo -เริ่มการแข่งขัน 19.00น. ( Bo1)

Regole

 • กฎระเบียบ
 • -ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองในการแข่งขัน
 • -เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร หากทีมใดลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกติกาการรับสมัครนี้ จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในทันที
 • -ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนใช้โปรแกรมช่วยหรือในการเล่นใดๆ ทั้งสิ้น
 • -ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีลักษณะเป็นการใช้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในตัวเกม
 • -ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการจงใจหลุดจากการแข่งขัน
 • -กรุณาให้เกียรติผู้ดำเนินการแข่งขันและผู้เล่นท่านอื่น หากมีการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คุณจะถูกลบออกจากการแข่งขัน
 • -กรุณารักษาเวลาเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันคุณจะถูกปรับตกรอบเมื่อไม่มาเเข่งขัน
 • -คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
 • -ชื่อในเกมของคุณต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน ถ้าหากข้อมูลต่างกัน คุณจะถูกปรับตกรอบ
 • -คำตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด

Come partecipare a un torneo

 • Discord Passi

  • Vai al canale di testo #tournament-info in Discord per conoscere i dettagli del torneo

  • Fai clic su #tournament-lobby nella parte inferiore del canale #tournament-info channel

  • Per partecipare al torneo, digitare! Registrati nel canale #tournament-lobby

  • Tourney bot ti invierà un messaggio diretto; digita ! oinsolo & lt; il tuo nome utente in-game> in DM

  • Ti sei registrato con successo al torneo .

 • App Web Game.tv Passi

  • Vai a App Web e accedi con il tuo account Discord o Twitter

  • Nella scheda Calendario dei tornei puoi trovare l'elenco dei prossimi tornei .

  • Fai clic sul torneo a cui vuoi partecipare; vedrai un pulsante Registra nella parte inferiore della pagina

  • Inserisci il tuo IGN (IN-GAME NAME) e fai clic sul pulsante Registra nella parte inferiore della pagina

  • La registrazione è ora completa.

 • Game.tv app Steps

  • Scarica l'app game.tv dall'App Store o dal Play Store

  • Accedi in App con numero di cellulare e inserisci l'OTP

  • Fai clic sul torneo per visualizzarne i dettagli, quindi fai clic su Registra e segui le istruzioni visualizzate

  • Ti sei registrato con successo per il tuo torneo

Premio

อันดับที่ 1 --- 200 บาท