game image
game icon
21 Aug 2021 18:19 UTC
๐ฟ๐’ต๐ป | [๐ฟ๐’ถ๐“๐“Ž ๐ป๐‘’๐’ถ๐“‰]'s Roblox tournament 21/08-14:19

Registration closed.

trophy icon
Please contact server admin see more

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Roblox 1v1
Organised by ๐ฟ๐’ต๐ป | [๐ฟ๐’ถ๐“๐“Ž ๐ป๐‘’๐’ถ๐“‰]

Details

Welcome to Roblox tournament hosted by ๐ฟ๐’ต๐ป | [๐ฟ๐’ถ๐“๐“Ž ๐ป๐‘’๐’ถ๐“‰]. This is a 1v1 tournament.

Rules

 • 1. Please be respectful to your host and other participants. If any malicious behavior is reported, you will be removed from the tournament.
 • 2. Please be on time for your registration and for the actual tournament. You (and your team) will be disqualified on no-show.
 • 3. You and all of your teammates must be registered to qualify for the event.
 • 4. You can play in this tournament only if your registered and in-game names match, otherwise you will be disqualified.

How to Join

 • Discord Steps

  • Go to the #tournament-info text channel in Discord to know about tournament details

  • Click on #tournament-lobby at the bottom of #tournament-info channel

  • To participate in the tournament, type !register in #tournament-lobby channel

  • Tourney bot will send you a Direct Message; type !joinsolo <your in-game username> in DM

  • You have successfully registered for the tournament.

 • Game.tv web app Steps

  • Go to Web App and sign in with your Discord or Twitter account

  • Under the Tournament Calendar tab, you can find the list of upcoming tournaments.

  • Click on the tournament you want to join; you will see a Register button at the bottom end of the page

  • Enter your IGN (IN-GAME NAME) and click on the Register button at the bottom end of the page

  • The registration is now complete.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • Youโ€™ve successfully registered for your tournament

Prize

Please contact server admin