game image
game icon
09 Mar 2020 8:00 UTC
WaDu TV PUBG Mobile giải đấu 09/03-15:00
trophy icon
Vui lòng liên hệ quản trị viên see more
Click ‘Register’ to get a seat in the tournament.
PUBG MOBILE - 2nd Anniversary Solo
Organised by WaDu TV

Tournament Stream

The host has not published the tournament stream on any of our supported platforms.To view the tournament stream, please click this Stream Link
Supported Platforms
Twitch Vimeo Youtube

Details

Chào mừng đến với giải đấu PUBG Mobile được tổ chức bởi WaDu TV. Đây là giải Solo.

Rules

 • Hãy tôn trọng người tạo giải đấu và những người tham gia khác. Nếu có bất kỳ hành vi nào được báo cáo, bạn sẽ bị xóa khỏi giải đấu.
 • Hãy đến đúng giờ để đăng ký và tham gia giải đấu. Bạn (và nhóm của bạn) sẽ bị loại vì không có mặt .
 • Bạn và tất cả các đồng đội của bạn phải điểm danh để đủ điều kiện tham gia sự kiện.
 • Bạn chỉ có thể chơi trong giải đấu này nếu tên đã đăng ký và trong trò chơi của bạn trùng khớp, nếu không bạn sẽ bị loại.

How to Join

 • Discord Steps

  • Go to the #tournament-info text channel in Discord to know about tournament details

  • Click on #tournament-lobby at the bottom of #tournament-info channel

  • To participate in the tournament, type !register in #tournament-lobby channel

  • Tourney bot will send you a Direct Message; type !joinsolo <your in-game username> in DM

  • You have successfully registered for the tournament.

 • Game.tv web app Steps

  • Go to Web App and sign in with your Discord or Twitter account

  • Under the Tournament Calendar tab, you can find the list of upcoming tournaments.

  • Click on the tournament you want to join; you will see a Register button at the bottom end of the page

  • Enter your IGN (IN-GAME NAME) and click on the Register button at the bottom end of the page

  • The registration is now complete.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Prize

Vui lòng liên hệ quản trị viên