game image
game icon
20 Mar 2020 12:00 UTC
[20일 9PM Game.tv] AOE:레드타이드 경기

Registration closed.

trophy icon
최종 우승자는 3만원 상당의 구글기프트카드를 드립니다. 참가자 전원에게는 참가상으로 게임내에서 사용하실 수 있는 다이아 쿠폰이 한 장씩 증정됩니다. (단, 최종 우승자 1인 제외) xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

AOE: 레드 타이드 Solo
Tổ chức bởi Taeyoung

Stream giải đấu

Hi there! It seems the video is unavailable at the moment.

Chi tiết

[Game.tv] AOE: 레드 타이드 챔피언쉽에 참가해 주셔서 감사합니다. 토너먼트는 총 8명으로 구성 되어있으며, 최종 승리자 1명이 나올 때까지 진행됩니다. 단판승으로 결정되며, 8명이 전부 구성되지 않는 경우 AI로 대체됩니다. 이 경우 최종승리자가 AI일 경우 상품은 지급되지 않습니다.

Quy tắc

 • 기본규칙
 • 1. 운영자와 다른 참가자들을 존중해 주세요. 악의적인 행동이 보고되면 토너먼트에서 제외됩니다.
 • 2. 참가자가 노쇼일 경우 실격 처리됩니다.
 • - 경기방 생성 후 3분 안에 참가하지 않을 시 실격처리 됩니다.
 • - 실격된 대상은 참여상이 지급되지 않습니다.
 • 3. 모든 참여자는 규칙을 사전에 숙지하여야 하며, 숙지 미숙으로 인한 불이익은 참여자가 책임집니다.
 • 4. 규정에 없는 상황이 발생할 경우 주최측의 판단과 결정을 최우선으로 하며 참가자들은 이를 따릅니다.
 • - 문제발생시 이의제기로 경기를 중단하게 되는 경우 중단을 요청한 팀의 책임이며 이는 '패배'처리됩니다.
 • 5. 컴퓨터/모바일/인터넷/게임접속 상태 등은 경기 참가전에 모두 준비되어 있어야 하며 이에 대한 문제로 인한 불이익은 참가자의 책임입니다.
 • 6. 앱플레이어는 블루스택만 허용되며, 매크로 등은 허용되지 않습니다.
 • 경기 참여규칙
 • 1. 인원수가 8명까지 채워지지 않을 경우 남은 빈자리는 AI로 채워집니다.
 • 2. 등록된 이름과 게임 내 이름이 일치하는 경우에만 토너먼트에서 플레이 할 수 있습니다. 아닌 경우 실격 처리됩니다.
 • 3. 참여자 전원의 동의없이 참여자의 응답 및 확인이 경기 시작 시간보다 10분이상 지체되는 경우 경기 참여가 제한되며, 실격 처리됩니다.
 • 4. 경기 시작 전 사전에 [이메일 주소], [게임ID]를 운영자에게 전달하여야 하며, 전달이 불충분하여 상금이 지급되지 못하는 경우 참자가가 책임입니다.
 • 5. 상품은 경기 종료 후 2주내에 사전에 운영자에게 전달된 정보로 전달됩니다.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

최종 우승자는 3만원 상당의 구글기프트카드를 드립니다. 참가자 전원에게는 참가상으로 게임내에서 사용하실 수 있는 다이아 쿠폰이 한 장씩 증정됩니다. (단, 최종 우승자 1인 제외)